Privacybeleid Orthobility

In deze verklaring leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

De verantwoordelijke is Orthobility NV, ondernemingsnummer 0737985403. 
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen via het e-mailadres info@orthobility.be . Bij een aanvraag van informatie die meer is dan enkel een ‘vraag om inlichtingen’, zullen wij verzoeken u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat de opgevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon wordt doorgegeven.

Wanneer verzamelt en verwerkt Orthobility gegevens?

Orthobility verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.
Bent u leverancier, dan worden uw gegevens (of deze van uw contactpersonen) verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.
In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze producten of diensten voor te stellen of u te informeren over wijzigingen met betrekking tot diensten of producten die u van ons heeft ontvangen.
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Orthobility?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.
Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.
Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.
Als u onze website bezoekt, wordt gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiebeleid.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Orthobility gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor patiëntenregistratie, -beheer en -zorg (het verlenen van diensten en/of zorgverlening, waarbij wij het contract uitvoeren dat wij met u sluiten), direct marketing, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations. De inhoud van onze website stemmen wij zoveel mogelijk af op u als gebruiker zodat het gebruiksgemak verhoogt.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Orthobility?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.
De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen voor bepaalde diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder controle van Orthobility.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden door overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen of mutualiteiten. Dit is steeds in uw belang.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of verwijderen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@orthobility.be, met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop Orthobility uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Orthobility behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31/03/2022.